Language

Thông báo
Information

Lưu trữ
2024.02.08

Về việc kết thúc và tích hợp các khóa học tiếng Nhật của Hiệp hội văn hóa sinh viên châu Á (Quỹ công ích)

Khóa học tiếng Nhật của Hiệp hội Văn hóa Sinh viên Châu Á, được thành lập vào năm 1983 và kỷ niệm 40 năm thành lập vào năm 2023, sẽ đóng cửa vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Từ năm 2025, tất cả các khóa học (bao gồm các khóa dự bị do Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chỉ định) sẽ được tích hợp vào trường chị em của chúng tôi, Trường Nhật ngữ ABK Gakkan. Giáo dục tiếng Nhật tận dụng các tính năng độc đáo trong các khóa học của chúng tôi cũng như nền giáo dục nhấn […]