Language

ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร

คุณสมบัติสำคัญของการสมัคร

คุณสมบัติผู้ขอทุน

 • นักเรียนต้องจบการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี นอกประเทศญี่ปุ่น ต้องเรียนจบหลักสูตรแล้ว
 • สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนคอร์สเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย" (Prep. Course 2) อนุญาติให้จบการเรียนจากโรงเรียนต่างประเทศในระยะเวลาน้อยกว่า 12 ปี (แบบฟอร์มที่ 5)
 • นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทาง ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไปในช่วงเวลาของการสมัคร

จำนวนนักเรียนที่รับ

เข้าเรียนเดือนเมษายน (คอร์ส 1 ปี) 80 คน
เข้าเรียนเดือนตุลาคม (คอร์ส 1.5 ปี) 40 คน

ช่วงเวลาการสมัคร

เข้าเรียนเดือนเมษายน (คอร์ส 1 ปี)

เปิดรับสมัคร 9/1 - 10/31 ของปีก่อนหน้า

เข้าเรียนเดือนตุลาคม (คอร์ส 1.5 ปี) เปิดรับสมัคร 3/1 - 4/28 ของปีนั้นๆ
※ในบางครั้งการเปิดรับสมัครอาจปิดก่อนเวลาเนื่องจากจำนวนผู้สมัคร

ค่าสอบเข้าเรียน

¥20,000
สามารถชำระเมื่อสมัครหรือโอนผ่านธนาคารหรือ Western union
กรุณาอ้างอิงจากหน้า "ชำระค่าใช้จ่าย"สำหรับวิธีการชำระ
ในกรณีที่โรงเรียนไม่ได้รับการยืนยันการชำระค่าสมัครเมื่อถึงเวลาปิดรับสมัคร เราจำเป็นต้องยกเลิกคำร้องขอสมัครของท่าน
ผู้จ่ายจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใด ๆ ก็ตาม
เมื่อได้รับชำระแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

เอกสารการสมัคร

เอกสารบัตรประชาชนผู้สมัคร

เอกสารการสมัครเข้าเรียน 
เอกสารยืนยันเหตุผลในการเข้าเรียน เขียนในภาษาตนเองหรือภาษาอังกฤษ
แบบสอบถาม 
จดหมายแจ้งการเรียนต่อต่างประเทศ 
เอกสารประกาศนียบัติจบการศึกษามหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่อนุญาติให้ใช้สำเนา ต้องใช้สำเนาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น ผู้ที่ยังเรียนอยู่ต้องส่งใบรับรองในวันที่จะจบการศึกษา และต้องส่งเอกสารจบการศึกษาทันทีที่เรียนจบให้เร็วที่สุด ผู้ที่จบมัธยมศึกษาก่อนเวลา สามารถส่งใบรับรองการสมัครเข้าเรียนหรือการลาออกได้
ทรานสคริปต์ในแต่ละปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาติให้ใช้สำเนา ต้องใช้สำเนาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น นักเรียนที่ผ่านการสอบพื้นฐานแห่งชาติจะต้องส่งสำเนาทรานสคริปต์ดังกล่าวด้วย
สำเนาหนังสือเดินทาง ผู้ที่มีหนังสือเดินทางจะต้องส่งสำเนาหนึ่งฉบับ สำหรับผู้ที่เคยเดินทางมาญี่ปุ่น กรุณาแนบตรา immigration stamp ของประเทศญี่ปุ่นทุกๆหน้ามาด้วย
รูป 6 ใบ ขนาด 4 ซม x 3 ซม หันหน้าตรง ครึ่งตัวบน ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เขียนชื่อและสัญชาติด้านหลัง
ใบรับรองแพทย์ ฟอร์มที่ออกแบบจากโรงเรียนนี้ เซ็นชื่อและบันทึกโดยแพทย์
※เอกสารดังต่อไปนี้ ผู้ที่สามารถสมัครเข้าเรียนได้
ทรานสคริปต์และประกาศนียบัตรที่ออกโดยโรงเรียนหรือสถาบันในญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่มีประวัติการเข้าเรียนหรือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในญี่ปุ่นเท่านั้น
สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรสำคัญคนต่างด้าว (หน้าและหลัง) ของญาติที่อาศัยในญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่มีญาติอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้น

เอกสารยืนยันความสามารถทางการเงินเพื่ออาศัยในญี่ปุ่น (A/B/C ตามที่แนะนำด้านล่าง)

A: หากมีญาติที่อาศัยอยู่นอกญี่ปุ่นเป็นผู้จ่ายเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน เป็นต้น
เอกสารยืนยันการสนับสนุนทางการเงินุ ต้องเขียนด้วยลายมือผู้สนับสนุนเท่านั้น ในช่องค่าครองชีพ กรุณาระบุถึงจำนวนเงินที่จะให้นักเรียนใช้จ่ายเป็นรายเดือน
เอกสารรับรองบัญชีธนาคารของผู้สนับสนุน จำนวนเงินคงเหลือและวันที่จะต้องชัดเจน และเอกสารจะต้องมีลายเซ็นของผู้จัดการธนาคาร บัญชีธนาคารที่อยู่ในชื่อของบริษัทไม่สามารถใช้ได้
เอกสารรับรองการจ้างงานของผู้สนับสนุน
(ทั้ง a. หรือ b.)
a. เอกสารรับรองออกโดยที่ทำงาน หากทำงานเป็นลูกจ้างบริษัท
b. หากทำงานเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการส่วนตัว ให้นำเอกสารจดทะเบียนบริษัทหรือใบอนุญาติการค้าที่ระบุชื่อผู้สนับสนุนและชื่อบริษัท
หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนและผู้สมัคร ทะเบียนบ้าน สูติบัตรตัวจริงและเอกสารอื่น ๆ ที่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนและผู้สมัคร
เอกสารรับรองรายได้ต่อปีของผู้สนับสนุน เอกสารรับรองการเสียภาษีเงินได้ประจำปีของผู้สนับสนุน หรือเอกสารรับรองที่ออกโดยบริษัทที่ทำงานอยู่ (มีการระบุรายได้ต่อปีของผู้สนับสนุน)
B:หากมีญาติที่อาศัยอยู่นอกญี่ปุ่นเป็นผู้จ่ายเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน เป็นต้น
เอกสารยืนยันการสนับสนุนทางการเงิน ต้องเขียนด้วยลายมือผู้สนับสนุนเท่านั้น ในช่องค่าครองชีพ กรุณาระบุถึงจำนวนเงินที่จะให้นักเรียนใช้จ่ายเป็นรายเดือน
เอกสารรับรองบัญชีธนาคารของผู้สนับสนุน 
ทะเบียนบ้าน รายชื่อผู้อาศัยทุกคนในบ้าน
หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนและผู้สมัคร ทะเบียนบ้าน สูติบัตรตัวจริงและเอกสารอื่น ๆ ที่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนและผู้สมัคร
เอกสารรับรองการจ้างงานของผู้สนับสนุน
(ทั้ง a, b หรือ c)
a. เอกสารรับรองออกโดยที่ทำงาน หากทำงานเป็นลูกจ้างบริษัท
b. เอกสารจดทะเบียนบริษัทและรับรองการทำงาน หากทำงานในตำแหน่งผู้บริหารบริษัท
c. สำเนาใบคืนเงินภาษาที่มีตราประทับจากกรมสรรพากร (หากสามารถคืนได้) และใบรับรองการทำงานซึ่งออกด้วยตัวเองสำหรับเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
เอกสารรับรองรายได้ต่อปีของผู้สนับสนุน เอกสารรับรองการจ่ายภาษีออกโดยสำนักงานเขตหรือจังหวัด (แสดงรายได้ต่อปีของผู้สนับสนุน)
C:หากผู้สมัครจ่ายด้วยตัวเอง
เอกสารยืนยันการสนับสนุนทางการเงิน ผู้สมัครต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น ในช่องค่าใช้จ่าย ให้ใส่จำนวนเงินที่คุณเตรียมไว้เป็นค่าครองชีพต่อเดือน
เอกสารรับรองบัญชีธนาคารของผู้สมัคร จำนวนเงินคงเหลือและวันที่จะต้องชัดเจน และเอกสารจะต้องมีลายเซ็นของผู้จัดการธนาคาร
เอกสารรับรองการจ้างงานของผู้สมัคร 
เอกสารรับรองรายได้ต่อปีของผู้สมัคร เอกสารรับรองการเสียภาษีเงินได้ประจำปี หรือเอกสารรับรองที่ออกโดยบริษัทที่ทำงาน (ระบุรายได้ต่อปีของผู้สมัคร)

วิธีการคัดเลือกผู้สมัคร

กระบวนการสมัครนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่

มาเลเซีย เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮ่องกง ไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม
สมัครผ่านตัวแทนในพื้นที่:

สมัครผ่านตัวแทนพื้นที่อื่น:

รวบรวมเอกสารที่จำเป็นและส่งมาทางไปรษณีย์หรือ EMS
คุณสามารถปรึกษาเราได้ตลอดเวลา หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
※ กรุณาแจ้งโรงเรียน หากคุณได้ทำการส่งเอกสารมาแล้ว ในแต่ละพื้นที่จะมีเอเจนซี่ของตัวเองอยู่ สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนครั้งแรก ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรวบรวมเอกสาร กรุณาติดต่อพวกเขาได้ตลอด

ขั้นตอนการสมัครในแต่ละพื้นที่กับตัวแทน (สมัครผ่านตัวแทนต่างประเทศ)

นักเรียนที่เข้าเรียนเดือนเมษายน นักเรียนที่เข้าเรียนเดือนตุลาคม ใบสมัคร ตัวแทน คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ABK
กันยายนถึงพฤศจิกายน มีนาคมถึงพฤษภาคม การเลือกตัวแทน
ติดต่อตัวแทน
  
 ขั้นตอนการสมัคร & รายละเอียดเอกสารการสมัคร  
เตรียมเอกสารการสมัคร
ส่งเอกสารการสมัคร
ชำระค่าสอบเข้าเรียน
ยืนยันการรับเอกสารสมัคร
 คัดแยกเอกสารการสมัคร
ส่งเอกสารการสมัคร
ยืนยันการรับเอกสารสมัคร
คัดเลือกการนักเรียน
(สอบสัมภาษณ์บนเว็บไซต์)
(สอบสัมภาษณ์บนเว็บไซต์)   
ปลายพฤศจิกายน ต้นมิถุนายน  แจ้งผลการคัดเลือกแจ้งผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก
ส่งใบรับรองผู้มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอฐานะผู้อยู่อาศัย
ธันวาคม มิถุนายน ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าเรียน
ยืนยันการเข้าเรียน
※เอกสารดังต่อไปนี้ สำหรับผู้ที่สามารถสมัครเข้าเรียนได้แล้วเท่านั้น
คำร้องขออยู่อาศัย
คำร้องขอสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น
  
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปลายสิงหาคม (ใบตรวจคนเข้าเมือง) ออกใบรับรองผู้มีคุณสมบัติผู้อยู่อาศัย
มีนาคม กันยายน  แจ้งผลการขอใบรับรองผู้มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอฐานะผู้อยู่อาศัย
แจ้งผลการขอใบรับรองผู้มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอฐานะผู้อยู่อาศัย
ชำระค่าเล่าเรียน
  ส่งใบรับรองผู้มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอฐานะผู้อยู่อาศัยและเอกสารรับเข้า
(รับหนังสือเดินทาง)
รับวีซ่า
จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน
จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน 
ต้นเมษายน ปลายกันยายน เดินทางมาประเทศญี่ปุ่น  
ต้นเมษายน ปลายกันยายน พิธีเปิดการศึกษา ปฐมนิเทศและเลือกวิชาเรียน
*Scrolll horizontally
หากคุณสมัครด้วยตัวเอง กรุณาคลิกที่นี่.

รายชื่อติดต่อสำนักงานต่างประเทศ

MALAYSIA/SINGAPORE

陆培春留日中心 LUpeichun Japan Education Centre (LUJEC)

负责全马来西亚。
ADDRESS 1001, 10th Floor, Selangor Kompleks Jalan Sultan, 50000, Kuala Lumpur
TEL +603-2026-2319
MOBILE 012-317-5038
E-Mail lupeichunkl@gmail.com
WEB SITE http://www.lujec.edu.my

三笠野日语与留日中心 MIKASANO ACADEMIC CENTRE

负责滨城及吉打地区
ADDRESS No. 4A, Jalan Perai Jaya, Bandar Perai Jaya, 13600 Perai, Pulau Pinang, Malaysia.
TEL +604-399-3191
MOBILE 019-411-3191
016-414-3191
E-Mail info@mikasano.com
WEB SITE http://mikasano.com

SOUTH KOREA

ABK exclusive agency

도꼬모 일본유학

ADDRESS 107-403, 605, Gyeongin-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do 14779
TEL +822-2285-2073
MOBILE 010-3313-0073
E-Mail docomouhak@naver.com
WEB SITE http://www.docomouhak.com

TAIWAN

①ABK exclusive agency

維維留日相談室

ADDRESS 新北市板橋區民生路2段250號4樓(捷運新埔站4號出口)
TEL +886-2-2368-2388
MOBILE +886-2-8686-2659
E-Mail vivi@vivijapan.tw
②Other agency

日鏵國際企劃股份有限公司(JPTIP Co., Ltd.)

ADDRESS 台北市中正區襄陽路1號(國泰金控大樓)7樓
TEL +886-2-2331-1008
E-Mail webmaster@jptip.com.tw
WEB SITE http://www.jptip.com.tw/

ACD留學情報站

ADDRESS 台北市忠孝東路四段297號12樓
TEL +886-2-8771-4088
E-Mail jp.info@acd.com.tw
WEB SITE http://www.acd.com.tw/

青山外語(台北校)

ADDRESS 台北市忠孝西路一段100號8F
TEL +886-2-2361-6530
E-Mail chingshan.jp@gmail.com
WEB SITE http://www.chingshan.com.tw/

青山外語(高雄校)

ADDRESS 高雄市中山一路240號4樓
TEL +886-7-235-7065
E-Mail sha930727@gmail.com
WEB SITE http://www.chingshan.com.tw/

櫻花日語學園

ADDRESS 高雄市新興區六合二路1號6F
TEL +886-7-285-5560
E-Mail takayama@sakura-jp.com.tw
WEB SITE http://www.sakura-jp.com.tw/

太郎花子日本留學機構

ADDRESS 台北市重慶南路一段57號14F-18
TEL +886-2-2312-1006
E-Mail tarohanako.jpstudy@gmail.com

CHINA

金吉列出国留学咨询服务有限公司

ADDRESS 北京市建国门外大街永安东里米阳大厦5层(永安里地铁C口向南50米
TEL +86-10-65685656
E-Mail jiayuanyuan@jjl.cn
WEB SITE http://www.jjl.cn/

上海市出入境服务中心有限公司

ADDRESS (東京事務所)東京都豊島区北大塚1-13-4オーク大塚ビル6F
(上海事务所)上海普陀区陕西北路1006室(财富时代ビル)
TEL (東京事務所)+81-3-5972-1611
(上海事务所)+86-21-31576300
WEB SITE http://liuxue.jpwind.com/
http://www.jpwind.com/

THAI

TPA สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

ADDRESS 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
TEL +662-259-9160
E-Mail saowaluk@tpa.or.th
WEB SITE http://www.tpa.or.th

JEDUCATION (Lighthouse Info Service Co.,Ltd.)

ADDRESS 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม บางรัก กทม. 10500
TEL +662-267-7726
E-Mail ask@jeducation.com
WEB SITE http://www.jeducation.com

INDONESIA

Overseas Studies Services

ADDRESS Apartemen Mediterania Lagoon Residences Tower A/03/C, Jalan Landasanpacu, Kemayoran, Jakarta 10630, Indonesia
TEL +62-21-2664-5483
E-Mail pinglingarief@gmail.com

JASMIN (Japanese Studies on Multicultural society in Indonesia)

ADDRESS Jl. Kalidami 14-16 Surabaya, 60285, Jawa Timur, Indonesia
TEL +62-31-5967010
E-Mail terangsudjadi@gmail.com
WEB SITE http://asjasmin1.blogspot.jp

ขั้นตอนการสมัครสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีตัวแทน (สมัครด้วยตัวเอง)

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่นอกเหนือจากประเทศด้านบน กรุณาสมัครโดยตรงผ่านโรงเรียน
แจ้งความประสงค์แก่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโดยตรง

องค์กรรัฐบาล คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (ABK)

ที่อยู่ Asia Bunka Kaikan, Honkomagome 2-12-13, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8642
เบอร์โทรศัพท์ 03-3946-2171
FAX 03-3946-7599
E-Mail nihongo@abk.or.jp
เราตอบคำถามโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

คำแนะนำในการสมัครสำหรับผู้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

กรุณาเตรียมเอกสารที่จำเป็นและส่งมาที่โรงเรียนหรือส่งผ่านอีเมล
※คุณสามารถปรึกษาเราได้ตลอดเวลา หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
※กรุณาแจ้งโรงเรียน หากคุณได้ทำการส่งเอกสารมาแล้ว

คุณสมบัติสำคัญของการสมัคร

คุณสมบัติผู้ขอทุน

 • ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น (ผู้อยู่อาศัยถาวร คู่สมรส ผู้อยู่อาศัยระยะยาว อาศัยกับครอบครัว เป็นต้น) และผู้ที่ต้องการต่อสถานะผู้อยู่อาศัยในขณะที่กำลังเรียนที่โรงเรียน - ไม่สามารถสมัครได้ภายใต้เงื่อนไขของวีซ่าระยะสั้น
 • นักเรียนต้องจบการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี นอกประเทศญี่ปุ่นต้องเรียนจบหลักสูตรแล้ว และจะต้องมีความประสงค์ในการเรียนจบหลักสูตร - ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเวลา 12 ปี (แบบฟอร์มที่ 5) สามารถสมัครได้ เช่นเดียวกับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา
 • นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทาง ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไปในช่วงเวลาของการสมัคร
 • ผู้สมัครที่ถือวีซ่า "นักเรียน" หรือ "ฝึกงาน" กรุณาติดต่อเรา

จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวนน้อย

ช่วงเวลาการสมัคร

เข้าเรียนเดือนเมษายน (คอร์ส 1 ปี) รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคมของปีก่อนหน้า ถึง 15 มีนาคมของปีนั้น ๆ
เข้าเรียนเดือนตุลาคม (คอร์ส 1.5 ปี) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม ถึง 15 สิงหาคมของปีนั้น ๆ
※ช่วงเวลาการสมัครอาจสิ้นสุดก่อนเวลาหรืออาจไม่รับผู้สมัครในบางกรณี

ค่าใช้จ่าย

 คอร์ส 1 ปี
(เข้าเรียนเดือนเมษายน)
คอร์ส 1.5 ปี
(เข้าเรียนเดือนตุลาคม)
ค่าสอบเข้าเรียน ยกเว้น ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเข้าเรียน ¥80,000 ¥80,000
ค่าเล่าเรียน ¥720,000 ¥1,080,000
รวม ¥800,000 ¥1,160,000
ค่าเล่าเรียนนั้นได้รวมค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องมืออำนวยความสะดวก ทุนสำหรับกิจกรรมนอกตารางเรียน และประกันสำหรับนักเรียน
ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายได้ทุก ๆ 6 เดือน (¥360,000 / 6 เดือน)

เอกสารการสมัคร

1. คุณสมบัติผู้สมัคร สำหรับที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ FAX กรุณาระบุทั้งใน "ญี่ปุ่น" และ "ประเทศบ้านเกิด"
2. เหตุผลในการเข้าเรียน รายละเอียดและจำนวนคำอธิบายนั้นมีผลต่อการเลือกสรรด้วย หากคุณมีแผนจะเรียนต่อในบัณฑิตวิทยาลัย กรุณาแนบเอกสารภาคผนวกเกี่ยวกับแผนการเรียนมาด้วย (รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาที่ต้องการวิจัย ในแบบของคุณเอง)
3. รูปภาพสองรูป ขนาด 4 ซม x 3 ซม หันหน้าตรง ครึ่งตัวบน ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เขียนชื่อและสัญชาติด้านหลัง
4. สำเนาหนังสือเดินทาง หน้ารูป หน้าวีซ่าปัจจุบัน และหน้า immigration stamp ทั้งหมดที่ผ่านมา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (หรือบัตรสำคัญคนต่างด้าว) หน้าและหลัง สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาชื่อสมาชิกในบ้านทุกคนที่อยู่ในเล่ม
6 สำเนาประกันสุขภาพจากประเทศของคุณ 
7 พื้นหลังการศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลายหรือมหาวิทยาลัย) ใบรับรองจบการศึกษา (หรือปริญญาบัตร) หรือใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษา ไม่อนุญาติให้ใช้สำเนา ต้องใช้สำเนาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น
8 ทรานสคริปต์ (มัธยมศึกษาตอนปลายหรือมหาวิทยาลัย) ผลการเรียนในแต่ละระดับชั้นของทุกวิชา ไม่อนุญาติให้ใช้สำเนา ต้องใช้สำเนาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น
9 ใบยืนยันการเข้าเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและทรานสคริปต์ (เมื่อเวลาเรียนมากกว่า 90%) 
※7 & 8 สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์สมัครเท่านั้น

※9 สำหรับผู้สมัครที่เคยเรียนโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นในญี่ปุ่น

สมัครด้วยตัวเอง

แจ้งความประสงค์แก่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโดยตรง

องค์กรรัฐบาล คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (ABK)

ที่อยู่ Asia Bunka Kaikan, Honkomagome 2-12-13, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8642
เบอร์โทรศัพท์ 03-3946-2171
FAX 03-3946-7599
E-Mail nihongo@abk.or.jp
เราตอบคำถามโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน